عصر اهواز :

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: طرح غدیر چیزی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و هنوز بخش‌های زیادی از این طرح باقی مانده است.