عصر اهواز :

خط دوم طرح آبرسانی غدیر با حضور وزیر نیرو به صورت آزمایشی آبگیری شد.