عصر اهواز :

خوزستان روزهای تبداری را می گذراند. امسال زودتر از سال گذشته و در فروردین ماه دمای خوزستان به ۴۰ درجه رسید و در اردیبهشت هم روزهای بالای ۴۰ درجه را پشت سر گذاشت. خوزستان در خردادماه ۵۰ درجه ای شد و همچنان روند افزایش دما ادامه دارد.