عصر اهواز :

مدیر سلامت محیط و مرکز بهداشت خوزستان از فروکش کردن موج مراجعه بیماران با عارضه مسمومیت از روستاهای بخش ابوالفارس رامهرمز خبر داد و گفت: امروز تنها ۲۹ نفر و به صورت موردی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.