عصر اهواز :

مدیر اداره آبفا خرمشهر گفت: در حال حاضر میزان شوری آب خرمشهر به کمتر از سه هزار میکروموس و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میکروموس رسیده است.