عصر اهواز :

محمد جعفر فلسفی رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز در آیین افتتاح پروژه پل اصلی روگذر چندسطحی شهید بندر اهواز (فاز اول) آن را حاصل یک کار جمعی و هماهنگی بین بخشی میان مسئولان دستگاه های خدمات رسان و مدیریت شهری اهواز دانست و گفت: افتتاح این پروژه بیانگر آن است هرگاه مسئولان در راستای خدمت به مردم یک صدا و تعامل داشتند کارها سریع تر و با کیفیت تر انجام شده است.

وی ادامه داد: در به سرانجام رساندن این پروژه شهردار اهواز پیگیری ها و سماجت های مداومی به عمل آورده است. پیام این پروژه مشارکت و همکاری و هماهنگی میان مسئولان استان است. شرایط حاضر کشور و استان ایجاب می کند که همه در جهت حل مشکلات و تسریع در روند پروژه ها و اقدامات عمرانی مشارکت و هم افزایی داشته باشند.

رییس شورای شهر اهواز با اشاره به نقدهای سازنده ای که در فضای مجازی و بعضا رسانه ها منتشر می شود، گفت: شورا و شهرداری از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال می کنند اما باید میان انتقاد سازنده و تخریب غیرمنصفانه تفاوت قائل شد.