عصر اهواز :

جامعه خبری تحلیلی عصر اهواز – سوریه

سرویس هماهنگی افراد مسلح گزارش داد که “فرقه انخل” وابسته به “شباب السنه” و “الویه مجاهدی حوران” در شهر انخل در شمال غرب درعا با طرف روس درباره تحویل سلاح سنگین، ورود نیروهای روس به این شهر و بخشش افراد مسلح که خواهان آشتی هستند و خروج افراد مسلح “هیئه تحریر الشام” از انخل به طرف قنیطره توافق کردند.

گفته شده پلیس روس فردا رسما وارد شهر انخل خواهد شد.