عصراهوازسید محمد علی افشانی پنجشنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان خرمشهر در مرز شلمچه افزود: وزارتخانه های مرتبط با بحث اربعین حسینی موظف هستند از منابع داخلی خود مشکلات مرزهای خروجی کشور را برطرف کنند تا مشکلی برای زائران اربعین پیش نیاید.

آمادگی مرز شلمچه نسبت به سایر گذرگاه های کشور مطلوب تر است، با توجه به این موضوع که در سال های آینده اربعین در فصل گرم سال است امکانات مرزها به ویژه مرز شلمچه باید به صورت دائمی پیش بینی شود.