کد خبر: 317918
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با مهر گفت: ‌‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ داده ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻃﯽ ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﺮﻓﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﮔﺮدوﺧﺎک ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬

احد وظیفه افزود: در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑه ﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت وﺟﻮد دارد‪.‬‬ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﮔﺬر اﻣﻮاج ﮐﻢ داﻣﻨﻪ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ‪ ،‬رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ وﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬

وی ادامه داد: دﯾﺮوز ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ﮔﺮدوﺧﺎک در ﺷﺮق ﺳﻮرﯾﻪ و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ﻏﺮب‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪاﻓﻘﯽ‬ ‫و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑه ﺘﺪرﯾﺞ از اواﯾﻞ ﺷﺐ از ﻏﻠﻈﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬

به گفته وی از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻓﺮدا ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﺮ روی ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ‪ ،‬از‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﻗﻮع ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ﻏﺮب‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد‪.‬‬

سازمان هواشناسی امروز هوای پایتخت را ‫ﺻﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ‬ ‫و وزش ﺑﺎد‬ پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد اعلام شده است.منبع: مهر
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار خوزستان
اخبار ایران و جهان