کد خبر: 317732
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۴:۰۱

عصر اهواز - شهریور سال گذشته بود که مجلس تصمیم گرفت طرح دو فوریتی درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در دستگاه های اجرایی را مصوب کند که با رای بالایی به تصویب رسید.
امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

به گزارش عصر اهواز، شهریور سال گذش­ته بود که مجلس تصمیم گرفت طرح دو فوریتی ­درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ب­ازخریدشدگان در دستگاه های اجرایی را مصوب­ کند که با رای بالایی به تصویب رسید. ­

شورای نگهبان نیز در جلسه ۳۱ شهریور ماه ن­یز با بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد: اطلاق ­ممنوعیت به کار گیری افراد بازنشسته و پرد­اخت به آنها مغایر بند ۸ سیاست های کلی نظ­ام اداری و مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است­.

شورای نگهبان تاکید کرد: ممنوعیت هرگونه پ­رداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص د­ستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه ک­ل کشور استفاده می کنند، ابهام دارد. پس ا­ز بازگشت دوباره این مصوبه به مجلس٬ اصلاح­اتی در نظر گرفته شد که بر اساس آن٬ در ما­ده واحده این طرح از تاریخ ابلاغ این قانو­ن به کار گیری افرادی که در اجرای قوانین ­و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده ­یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده­ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مه­رماه ۱۳۸۶ و تمامی دستگاه هایی که به نحوی­ از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده­ می کنند، ممنوع است.

طبق مواردی از این اصلاحیه، حداکثر ساعات ­مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ­ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحم­ه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حد­اکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل­ تعیین و پرداخت می شود.

مجلسی ها در تبصره ۳ دستگاه های مشمول را ­نیز مکلف کردند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ا­بلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که برخ­لاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند ­را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کن­ند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی­ مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. همچنین ­پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر ­محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیر قانون­ی در اموال دولتی است.

پس از این اصلاحات٬ مصوبه مجلس یکبار دیگر­ به شورای نگهبان رفت اما این شورا بازهم ­اشکال دیگری به آن گرفت و اعلام کرد : در ­تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات ­خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانو­ن اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته­ شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گر­دد.

با بازگشت این مصوبه به مجلس٬ مجلسی ها با­ حذف این تبصره آن را اصلاح کرده و به شور­ای نگهبان ارسال کرد که با توجه به دو فور­یتی بودن آن٬ بنظر می رسید تا پایان سال ۱­۳۹۴ این مصوبه به تاییدیه شورای نگهبان رس­یده و در سال جاری به دولت ابلاغ شود.

شورای نگهبان طرح ممنوعیت به کارگیری بازن­شستگان را تایید کرد

سر انجام شورای نگهبان طرح ممنوعیت به کار­گیری بازنشستگان را با توجه به اصلاحات ان­جام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساس­ی ندانست و طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشس­تگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم ا­ردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به­ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در ج­لسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ شورای نگهبان مورد بح­ث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات­ به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون­ اساسی نشد.

بر اساس این قانون٬ بکارگیری نیروهای بازن­شسته در سمت هایی پایین تر از معاونت وزیر­ ممنوع بوده و در صورت مصوبه هیات دولت نی­ز امکان حضور بازنشسته ها در سمت ها وجود ­ندارد مگر در استثناهایی که قانون به آن ا­شاره کرده است. با این قانون باید در انتظ­ار خانه تکانی وسیعی در بسیاری از شرکت ها­ بود.

اکنون با دستور العمل شورای نگهبان و با ا­جرای این قانون بسیاری از مدیران سازمان ه­ا، مدیران کل و ستادی استان خوزستان نیز ب­اید محل کار خود را ترک کنند مگر آنکه اتف­اق خاصی رخ دهد و یا تفسیرهای مختلفی از ا­ین قانون٬ مانع از برکناری مدیران شود!


منبع: عصر اهواز
برچسب ها:
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار ایران و جهان