کد خبر: 301428
تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۳

امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با عصر اهواز گفت: ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی‪ ،‬طی اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﻮاحی ﻣﺮﻛﺰی‪ ،‬داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﺷﺮقی، ‬ﻣﺮﻛﺰ‪ ،‬زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰی‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﻣﻨﺎطقی از ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﺸﻮر‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫اﺑﺮ‪ ،‬رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎهی ﺑﺎ رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد‪.

احد وظیفه افزود: فردا ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮخی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮار شرقی ﻛﺸﻮر‪ ،‬در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ‪ ،‬ﺑﺎرش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺎهی ﺑﺎ رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد رخ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫داد‪.

به گفته وی از ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮج دﻳﮕﺮی از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب‪ ،‬اﺑﺘﺪا در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه‪ ،‬در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﺮبی و ﻣﺮﻛﺰی اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻫﺪ رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و‬ ‫وزش ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد‪.‬‬

سازمان هواشناسی کشور امروز برای تهران هوایی نیمه ابری، بعد از ظهر افزایش ابر و درپاره‌ای نقاط رعد و برق و باران و وزش باد پیش‌بینی کرده است. بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۱ و ۱۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است.منبع: مهر
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری
اخبار خوزستان
اخبار ایران و جهان