عصر اهواز :

مهندس حسن کریمی با اشاره به اهمیت حفظ پایداری شبکه برق بیان داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده در تلاش هستیم تا شبکه برق این کلانشهر را درمسیر دو استراتژی هدایت نمائیم که در کوتاه مدت پایداری شبکه درتابستان جاری و در درازمدت تحقق ۹۹دقیقه خاموشی درسال به ازای هر مشترک می باشد.

به گزارش”تابناک” وی درادامه افزود: صنعت برق عنصری حیاتی درزندگی مردم استان خوزستان و شهر اهواز است که علاوه بر وابستگی همه صنایع به آن، نقشی بی بدلیل در تامین دمای مطبوع منازل مردم نیز برعهده دارد، لذا حفظ پایداری و همچنین جلوگیری ازقطعی برق و کاهش مدت زمان خاموشی بسیارمهم و ضروری است که دراین راستا تاکنون تعداد۲۲۳ست کلید جداساز در نقاط مختلف شبکه توزیع برق این کلانشهر نصب شده است.

حسن کریمی با اشاره به برنامه کاهش ساعات کاری ادارات بیان داشت: تجربه موفق سالهای گذشته در بحث مدیریت مصرف برق باعث شده این مسیر از ۱۹خرداد ماه سال جاری تا ۱۵ شهریور پیگیری و استانداری محترم خوزستان نیز این اختیار را به ما داده است تا با سازمانها و اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نمی کنند برخورد قانونی صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهوازاعتباراختصاص یافته به این پروژه را۴میلیاردو چهارصدو شصت میلیون ریال برآورد نمود.