عصر اهواز :

به گزارش عصر اهواز در تصویر زیر مشاهده می فرمایید که بوسیله دماسنج میزان درجه گرمای هوای اهواز در زیر سایه و آفتاب اندازه گیری می شود:

 

درجه گرمای هوای اهواز

درجه گرمای هوای اهواز