عصر اهواز :

این اهانت بعد از نامه اخیر سردارسلیمانی به روحانی انجام شده است.

 

 

۱۷۱۷